Zawgyi

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေဟာင္းမ်ားေတြ႔တတ္ၿပိး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရရိွခံစားရမည္။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားလည္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။ မိမိအလိုရိွရာကို ႀကိဳးဆြဲ၍ ဖန္းတီးျခင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ၿပိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္က်စြာ ရင္းႏွီး မ,တည္မႈ ရဲ႕ရဲ႕ဝံ့ဝံ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခိုင္မာတိက်တဲ့လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေပ့ၿပိး ႀကီဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။

(၁၅- ၁-၂၀၁၉)မွစ၍(၁၅- ၆-၂၁၉)အထိ စီးပြားေရးမ်ား တိုးတတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဂတိစကားအလြယ္တကူးမယံုသင့္ပါ။ အဖဲြ႔အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းၿပိး သာမန္လူတန္းစာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းသမား အၾကပ္အတည့္ကေန႔ အဆင္ေျပလာပါမယ့္။
လုပ္ငန္း႐ွင္၊ ေဘာစီ မိမိလုပ္ငန္းဆရာမ်ား အထက္တန္း အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ား မိမိအားအေလ့ထား ခ်ီျမႇင့္ မ,စျခင္းကိုခံရတတ္သည္။ ဝန္းထမ္းေလာကသမားမ်ား မင္းအစိုးရဝန္းထမ္း၊ ပုဂၢလိကဝန္းထမ္း လုပ္ကိုင္ပါက မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစာေပး၍ လုပ္ကိုင္ရန္ အၾကံျပဳပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ မိမိအက်ိဳး သူတစ္အပါးအက်ိဳး ႏွစ္ဦးအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘြဲ႔ထူး၊ ဂုဏ္ထူး ခ်ီျမႇင့္ေျမာက္စားမႈမ်ားရိွမည္။ ယာဥ္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမေမ်ာ္လင့္ဘဲ ဝင္လာတတ္သည္။ ျပႆနာအေဟာင္းမ်ားျပန္လည္ေျဖ႐ွင္းရကိန္းၾကံဳမည္။

2019ခု *2လ,6လ,8လ*မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္မဆို သတိႏွင့္ အထူးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းဝင္လာမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အေႏွာက္အယွက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္တတ္သည္။ သိုေသာ္ အတိုက္အခိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ေအာင္ျမင္မႈကိုရႏိုင္ၿပိး ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြးေၾကးကိစၥရပ္မ်ားေခ်းဌားျခင္း သတိျပဳေဆာင္သင့္သည္။ အေမြအႏွစ္ကိစၥအတြက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ အျငင္းပြားၿပိး တရာေရးရာဥပေဒႏွင့္ အမႈအခင္းရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားသတိထားရမည္။

အထူး ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ဤႏွစ္တြင္ *1*ဂဏန္း,*6*ဂဏန္း,–*7*ဂဏန္းရက္ေမြးဖြားသူမ်ား စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး အခ်စ္းေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံဇာတာစံပြင့္ ကံေကာင္းမႈမ်ားဝင္လာတတ္သည္။

စီးပြားေရးဂ႑ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ျခင္း၊ ဖုန္းအပိုပစၥည္းႏွင့္ စက္သံုးဆီးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေရသန္႔စက္အပို႔ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းခြင့္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးျမတ္ရရိွမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္​တြင္ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။

2019-ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္မရိွေသာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အင္တာဗ်ဴ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား၊ ဘာသာရပ္ျခား ျပည္ပစာေမးပြဲေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ျပည္တြင္ျပည္အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အခြင့္အလမ္းမ်ား သတင္းေကာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္။ *တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူး၊စေန႔*ေနနံႏိုင္ငံ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္ေျပျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ွာက္စာရျခင္း ႏိုင္ငံကူးေျပာင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္လာတတ္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္။

အခ်စ္းေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးအခ်စ္ေရး အထူး စံပြင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား တစ္ဖက္သတ္အခ်စ္ေရးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတူ အသြားအလာတူ ေနရာမွ ခ်စ္သူရည္းစား ေတြ႔ရတတ္သည္။ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား အခ်စ္ေရးထက္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ပိုမိုဦးစာေပးသင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ယံုၾကည္စြာ လက္တြဲဖလွယ္ျခင္း ေ႐ွာင္ၾကည့္ေပးပါ။

အသက္ *၁၆* ႏွစ္ မွ အသက္ *၁၈*ႏွစ္ၾကား၊ အသက္ *၂၂* ႏွစ္ မွ အသက္ *၂၆*ႏွစ္ၾကား ေရာက္ေနသူမ်ား အခ်စ္ေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား၌ ေမတၱာမပ်က္ရံုသာေျပာဆိုဆက္ ဆံေနထိုင္သင့္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္းမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖစ္ ဘဝရပ္တည္မႈမ်ားထူေထာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို အေၾကာင္းျပေျပာဆို၍ ေပးအပ္လာေသာ အပို႔လက္ေဆာင္မ်ား မယူသင့္ လက္မခံသင့္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း လံုးဝမေပးသင့္ပါ။ လိုအပ္သည့္ထက္ ပို၍ ရင္ႏွီးခင္မင္ျခင္းကို ေ႐ွာင္ပါ။ တစ္စားခံ ခုတံုးျပဳလုပ္ျခင္းခံရတတ္သည့္မိုပ့ါ။

အိမ္ေထာင္႐ွင္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအေန႔ျဖင့္.သားရတနာျဖစ္ထြန္းၿပိး မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားဘက္မွာ အေမြအႏွစ္မ်ား ရရိွတတ္သည္။ မိမိသားသမီးရတနာမ်ားထဲ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန႔ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ျပည္ပလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပညာသင္ၾကားသူမ်ား၊ ပညာေရး စာေမးပြဲ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ျခင္း သတင္းေကာင္း သယ္ေဆာင္လာျခင္း မိဘဂုဏ္ထြက္ႀကီး နာမည္ေက်ာ္ေဇာတတ္သည္။ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ျပဳျပင္ရတတ္သည္။

ပညာေရးဂ႑ သစ္ေတာဦးစီးေရးရာ၊ အိမ္ခြန္/အိမ္ယာစီမံကန္းဦးစီးေရရာ၊ ျမိဳ႕/ ရပ္ေရရြာေရးအုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား၊ ရာထူး၊ ဌာေန၊ ေနရာေျပာင္းေရြ႔ျခင္းမ်ားရိွမည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ယူျခင္း မင္းစိုးရဝန္းမ်ားအႀကီးအကဲမ်ားေစလႊတ္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးလိုက္းစားမႈမ်ား ေ႐ွာင္ရမည္။
ပညာေရးတြင္ ေ႐ွ႕ပိုင္းႀကိဳးစားမႈအားေကာင္း၍ထူးခြၽန္ၿပိး *ကံ*, *ဥာဏ္*, *ဝီရိယ*စိုက္ထုတ္ရမည္။ စက္မႈ လက္မႈ ပညာရပ္မ်ား သင္ယူျခင္းေကာင္း၏။

လုပ္ငန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမည္။ပညာေရးတြင္ မိမိႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ထူးထူးျခားျခား တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္။ ပညာေရးတြင္ *ကံ*,*ဥာဏ္*,* ဝိရီယ*စိုက္ထုပ္ၿပိး မိမိရည္မွန္းထားေသာ ပညာကိုသင္ယူရမည္။ သိုေသာ္ ပညာစရိတ္အတြက္ အခက္ခဲၾကံဳလာတတ္သည္။

က်န္းမာေရးဂ႑ က်န္းမာေရးတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းေဝဒနာမ်ားမၾကာခဏ ခံစားရျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အားရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ အပူနာေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အထူး လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳးရြယ္ အသက္ ၂၂ႏွစ္မွာ ၃၆ႏွစ္ ႏွင့္ အရြယ္ရြယ္ႀကီးမ်ား အသက္ ၅၆ မွာ ၆၅အတြင္းရိွ က်န္းမားေရးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ပံုမွန္အားကစား တခုခုအျမဲလုပ္ၿပိး လူအမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ရေသာ အားကစားတစ္မ်ိဳးကို လိုက္စားသင့္သည္။ က်န္းမားေရးသန္စြမ္း စိတ္ရြင္လန္းလိမ့္မည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ …အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာ *၇၇*,ပူ – *၀၀*ပူ ပါေသာ (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)အကၡရာ စပ္တူထီးထိုးျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) သူတပါးအား ထီးထိုးခိုင္းၿပိး ထီးလက္မွတ္ကို သိမ္းဆည္းထားပါ။ ထီးေပါက္ကိန္းရိွသည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား  ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ပဌာန္းပစၥယုေဒသပါဌိေတာ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* လိေမၼာ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္… အေနာက္ေျမာက္အရပ္မွာ ေရးအိုးစဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တန္ေဆာင္း ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ ေလွကား ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ကုသိုလ္ျပဳပါ။ေျမာက္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ အုန္းပင္ စိုက္ပါ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား စိန္ရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။

အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ  (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)(၀- ၄- ၇- ၉)

ယၾတာ  မိမိေမြးေန႔တြင္ သလဲၫြန္႔(၇)၊ ဒန္းၫြန္႔၊ သစၥာပန္း၊ ႏွင္းဆီးပန္း(၅)ပြင့္ ဘုရားတြင္ လွဴေပးပါ။ အျဖဴေရာင္ႏွင္းဆီးပန္းမ်ားကိုလွဴေပးပါ။ ႏြားႏို႔၊ ထိုးမုန္႔၊ နဂါးေမာက္သီးမ်ား ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေပးပါ။ ဘုရားတြင္(ပဌာန္းပစၥယုေဒသပါဌိေတာ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ားေဆာက္ရြက္ေပးပါ။

ဆရာဟိန္းထက္စံ (ေဗဒင္ႏွင့္ယၾတာ)
Ph-09256358469
Ph-09777771291
အိမ္လိပ္စာ-35လမ္း71-72လမ္းၾကား မႏၱေလးၿမိဳ႕
ေဟာခန္းလိပ္စာ-35လမ္း73-74လမ္းၾကား
မႏၱေလးၿမိဳ႕

Unicode

သောကြာသားသမီးများသည် ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆွေအဟောင်းများတွေ့တတ်ပြိး လုပ်ငန်းသစ်များ လုပ်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် မမျော်လင့်ထားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရရှိခံစားရမည်။ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများလည်း ကျော်ဇော်မည်။ မိမိအလိုရှိရာကို ကြိုးဆွဲ၍ ဖန်းတီးခြင်း ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ဖြစ်ပြိး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ယုံကြည်စိတ်ကျစွာ ရင်းနှီး မ,တည်မှု ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ ပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခိုင်မာတိကျတဲ့လုပ်ငန်း၊ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပေ့ပြိး ကြီုးစားလုပ်ကိုင်ပါ အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မည်။

(၁၅- ၁-၂၀၁၉)မှစ၍(၁၅- ၆-၂၁၉)အထိ စီးပွားရေးများ တိုးတတ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် ဂတိစကားအလွယ်တကူးမယုံသင့်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းထက် မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ကောင်းပြိး သာမန်လူတန်းစာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းသမား အကြပ်အတည့်ကနေ့ အဆင်ပြေလာပါမယ့်။
လုပ်ငန်းရှင်၊ ဘောစီ မိမိလုပ်ငန်းဆရာများ အထက်တန်း အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိအားအလေ့ထား ချီမြှင့် မ,စခြင်းကိုခံရတတ်သည်။ ဝန်းထမ်းလောကသမားများ မင်းအစိုးရဝန်းထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိကဝန်းထမ်း လုပ်ကိုင်ပါက မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးစာပေး၍ လုပ်ကိုင်ရန် အကြံပြုပါတဲ့ခင်ဗျာ။ မိမိအကျိုး သူတစ်အပါးအကျိုး နှစ်ဦးအကျိုး ဖြစ်ထွန်းမည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး ချီမြှင့်မြောက်စားမှုများရှိမည်။ ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်းမမျော်လင့်ဘဲ ဝင်လာတတ်သည်။ ပြဿနာအဟောင်းများပြန်လည်ဖြေရှင်းရကိန်းကြုံမည်။

2019ခု *2လ,6လ,8လ*များတွင် မည့်သည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင်မဆို သတိနှင့် အထူးဆောင်ရွက်ရမည်။ ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းဝင်လာမည်။ လုပ်ငန်းတွင် ပြိုင်ဘက်များ၏ အနှောက်အယှက်ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်တတ်သည်။ သိုသော် အတိုက်အခိုက်အမျိုးမျိုးကြားမှ အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပြိး ကျော်လွှားနိုင်မည်။ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ငွေးကြေးကိစ္စရပ်များချေးဌားခြင်း သတိပြုဆောင်သင့်သည်။ အမွေအနှစ်ကိစ္စအတွက် ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့် အငြင်းပွားပြိး တရာရေးရာဥပဒေနှင့် အမှုအခင်းရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ စက်ပစ္စည်းမောင်းနှင်းခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းများသတိထားရမည်။

အထူး သောကြာသားသမီးများသည် ဤနှစ်တွင် *1*ဂဏန်း,*6*ဂဏန်း,–*7*ဂဏန်းရက်မွေးဖွားသူများ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အချစ်းရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေး ကံဇာတာစံပွင့် ကံကောင်းမှုများဝင်လာတတ်သည်။

စီးပွားရေးဂဏ္ဍ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ခြင်း၊ ဖုန်းအပိုပစ္စည်းနှင့် စက်သုံးဆီးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်စက်အပို့ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူးရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းခွင့်ခြင်း၊ ဖျော်ရည်ယမကရောင်းဝယ်ခြင်းများ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးမြတ်ရရှိမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်​တွင် တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေးသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။

2019-ယခုနှစ်တွင် အလုပ်မရှိသောသူများနှင့် အလုပ်အကိုင် အင်တာဗျူ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၊ ဘာသာရပ်ခြား ပြည်ပစာမေးပွဲဖြေဆိုထားသူများ၊ပြည်တွင်ပြည်အလုပ်အကိုင် နိုင်ငံရပ်ခြား အခွင့်အလမ်းများ သတင်းကောင်းများ သယ်ဆောင်လာတတ်သည်။ *တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊စနေ့*နေနံနိုင်ငံ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေခြင်း၊ အလုပ်လျှောက်စာရခြင်း နိုင်ငံကူးပြောင်း အောင်မြင်မှုများဖြစ်လာတတ်၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။

အချစ်းရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအချစ်ရေး အထူး စံပွင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင် ပျိုရွယ်သူများ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ရေးမျိုးများနှင့် ကြံုတွေ့ရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းတူ အသွားအလာတူ နေရာမှ ချစ်သူရည်းစား တွေ့ရတတ်သည်။ လူပျို၊ အပျိုများ အချစ်ရေးထက် အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုမိုဦးစာပေးသင့်သည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန် သင့်တော်သော နှစ်လည်းဖြစ်သည်။ အချစ်ရေးနှင့် နှစ်ယုံကြည်စွာ လက်တွဲဖလှယ်ခြင်း ရှောင်ကြည့်ပေးပါ။

အသက် *၁၆* နှစ် မှ အသက် *၁၈*နှစ်ကြား၊ အသက် *၂၂* နှစ် မှ အသက် *၂၆*နှစ်ကြား ရောက်နေသူများ အချစ်ရေးပြဿနာများဖြစ်တတ်သည်။ အချစ်ရေးကိစ္စများ၌ မေတ္တာမပျက်ရုံသာပြောဆိုဆက် ဆံနေထိုင်သင့်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စကားငြင်းဆိုမှုများ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။

အိမ်ထောင်ရှင်းများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုများဖြစ် ဘဝရပ်တည်မှုများထူထောင်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို အကြောင်းပြပြောဆို၍ ပေးအပ်လာသော အပို့လက်ဆောင်များ မယူသင့် လက်မခံသင့်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လုံးဝမပေးသင့်ပါ။ လိုအပ်သည့်ထက် ပို၍ ရင်နှီးခင်မင်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ တစ်စားခံ ခုတုံးပြုလုပ်ခြင်းခံရတတ်သည့်မိုပ့ါ။

အိမ်ထောင်ရှင် သောကြာသားသမီးများအနေ့ဖြင့်.သားရတနာဖြစ်ထွန်းပြိး မိဘဆွေမျိုးများဘက်မှာ အမွေအနှစ်များ ရရှိတတ်သည်။ မိမိသားသမီးရတနာများထဲ တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ့ ကြာသပတေးသားသမီးများ ဤနှစ် ပြည်ပလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ပြည်ပပညာသင်ကြားသူများ၊ ပညာရေး စာမေးပွဲ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခြင်း သတင်းကောင်း သယ်ဆောင်လာခြင်း မိဘဂုဏ်ထွက်ကြီး နာမည်ကျော်ဇောတတ်သည်။ အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦးများ ပြုပြင်ရတတ်သည်။

ပညာရေးဂဏ္ဍ သစ်တောဦးစီးရေးရာ၊ အိမ်ခွန်/အိမ်ယာစီမံကန်းဦးစီးရေရာ၊ မြို့/ ရပ်ရေရွာရေးအုပ်ချူပ်သူများ၊ ရာထူး၊ ဌာနေ၊ နေရာပြောင်းရွေ့ခြင်းများရှိမည်။ ပြည်ပသို့သွားရောက်ပညာသင်ယူခြင်း မင်းစိုးရဝန်းများအကြီးအကဲများစေလွှတ်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ သို့သော် အပေါင်းအသင်းများနှင့်ပျော်ပါးလိုက်းစားမှုများ ရှောင်ရမည်။
ပညာရေးတွင် ရှေ့ပိုင်းကြိုးစားမှုအားကောင်း၍ထူးချွန်ပြိး *ကံ*, *ဉာဏ်*, *ဝီရိယ*စိုက်ထုတ်ရမည်။ စက်မှု လက်မှု ပညာရပ်များ သင်ယူခြင်းကောင်း၏။

လုပ်ငန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် အခွင့်အလမ်းကောင်းမည်။ပညာရေးတွင် မိမိကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ထူးထူးခြားခြား တိုးတတ်အောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင် *ကံ*,*ဉာဏ်*,* ဝိရီယ*စိုက်ထုပ်ပြိး မိမိရည်မှန်းထားသော ပညာကိုသင်ယူရမည်။ သိုသော် ပညာစရိတ်အတွက် အခက်ခဲကြံုလာတတ်သည်။

ကျန်းမာရေးဂဏ္ဍ ကျန်းမာရေးတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာများမကြာခဏ ခံစားရခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ အားရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ အပူနာပေါက်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အထူး လူပျို၊အပျိုးရွယ် အသက် ၂၂နှစ်မှာ ၃၆နှစ် နှင့် အရွယ်ရွယ်ကြီးများ အသက် ၅၆ မှာ ၆၅အတွင်းရှိ ကျန်းမားရေးဂရုစိုက်ပါ။ ငွေကုန်ကြေးကျများ ကြံုတွေ့ရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်အားကစား တခုခုအမြဲလုပ်ပြိး လူအများဖြင့်ပြုလုပ်ရသော အားကစားတစ်မျိုးကို လိုက်စားသင့်သည်။ ကျန်းမားရေးသန်စွမ်း စိတ်ရွင်လန်းလိမ့်မည်။

သောကြာသားသမီးများ ထီးထိုရန် …အနောက်မြောက်အရပ်မှာ *၇၇*,ပူ – *၀၀*ပူ ပါသော (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)အက္ခရာ စပ်တူထီးထိုးခြင်းနှင့် (သို့မဟုတ်) သူတပါးအား ထီးထိုးခိုင်းပြိး ထီးလက်မှတ်ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ ထီးပေါက်ကိန်းရှိသည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ  ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ပဌာန်းပစ္စယုဒေသပါဌိတော်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* လိမ္မော်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အနီရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

သောကြာသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်… အနောက်မြောက်အရပ်မှာ ရေးအိုးစဉ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ တန်ဆောင်း ပြုလုပ်လှူဒါန်းခြင်း နှင့် လှေကား ပြုပြင်ခြင်းများ ကုသိုလ်ပြုပါ။မြောက်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် အုန်းပင် စိုက်ပါ။သောကြာသားသမီးများ စိန်ရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။

အကျိုးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ  (တ၊ ထ၊ စ၊ လ)(၀- ၄- ရ- ၉)

ယတြာ  မိမိမွေးနေ့တွင် သလဲညွန့်(၇)၊ ဒန်းညွန့်၊ သစ္စာပန်း၊ နှင်းဆီးပန်း(၅)ပွင့် ဘုရားတွင် လှူပေးပါ။ အဖြူရောင်နှင်းဆီးပန်းများကိုလှူပေးပါ။ နွားနို့၊ ထိုးမုန့်၊ နဂါးမောက်သီးများ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပေးပါ။ ဘုရားတွင်(ပဌာန်းပစ္စယုဒေသပါဌိတော်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများဆောက်ရွက်ပေးပါ။

ဆရာဟိန်းထက်စံ (ဗေဒင်နှင့်ယတြာ)
Ph-09256358469
Ph-09777771291
အိမ်လိပ်စာ-35လမ်း71-72လမ်းကြား မန္တလေးမြို့
ဟောခန်းလိပ်စာ-35လမ်း73-74လမ်းကြား
မန္တလေးမြို့

Originally posted 2018-10-26 13:20:54.